Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

yougurtway
2835 e283 420
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viakazdysieliczy kazdysieliczy
7702 15e0 420
Reposted fromturquoise turquoise viaorchila orchila
yougurtway
8439 acc6 420
Reposted fromendorfines endorfines vialarwyastralne larwyastralne

May 23 2017

yougurtway
1015 8cb3 420
Reposted frommieczuu mieczuu viaukashi ukashi
yougurtway
6068 5eaa 420
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaeternaljourney eternaljourney
yougurtway
8799 a067 420
yougurtway
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
yougurtway
Play fullscreen
nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
szczególnie nad tym miastem
3146 935e 420
Reposted fromerial erial viaeternaljourney eternaljourney
yougurtway
9654 19b9 420
Reposted fromdrina drina viaeternaljourney eternaljourney
yougurtway
0884 4edd 420
Reposted fromla-lu la-lu viasaycheese saycheese
yougurtway
Poradzisz sobie ze wszystkim, co Cię spotka.  
— :)
Reposted fromlovvie lovvie viaclaudelle claudelle
yougurtway
1015 8cb3 420
Reposted frommieczuu mieczuu viaukashi ukashi
yougurtway
6068 5eaa 420
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaeternaljourney eternaljourney
yougurtway
8799 a067 420
yougurtway
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
yougurtway
Play fullscreen
nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
szczególnie nad tym miastem
3146 935e 420
Reposted fromerial erial viaeternaljourney eternaljourney
yougurtway
9654 19b9 420
Reposted fromdrina drina viaeternaljourney eternaljourney
yougurtway
0884 4edd 420
Reposted fromla-lu la-lu viasaycheese saycheese
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl