Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

yougurtway
yougurtway
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viablaugranaaa blaugranaaa
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viablaugranaaa blaugranaaa
yougurtway
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
yougurtway
Reposted fromcouples couples viairmelin irmelin

June 26 2018

yougurtway
3321 b4fa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viacherimoya cherimoya
yougurtway
5497 c0d8 500
Reposted fromZircon Zircon viamrpaf mrpaf
yougurtway
9054 c88c 500
Reposted fromhagis hagis
yougurtway
I exist in two places.
Here, and where you are.
— Margaret Atwood
Reposted fromumorusana umorusana viaholymoly holymoly

June 12 2018

yougurtway
1389 ed8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacoeurina coeurina
yougurtway
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viaadaaa93 adaaa93
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viaSurvivedGirl SurvivedGirl

June 03 2018

yougurtway
7727 3001 500
Reposted fromtfu tfu viasmoke11 smoke11

June 01 2018

5151 269e 500
yougurtway
6400 5092

W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniała.
Reposted fromzenibyja zenibyja viazupson zupson
yougurtway
5827 2a1b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastraycat straycat
yougurtway
8484 2527
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakojotek kojotek

May 29 2018

yougurtway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl